sidhuvud-mobil

Radiation meters and dosimeters for alpha, beta, gamma and x-ray radiation (a ß y x)

Strålningsmätning

Instruments that are accurate, reliable and easy to use

When measuring radiation or radioactivity you use a detector or a dosimeter. The detector is used to search for areas or as warnings for radiation. Dosimeters are used to log and alert for personal exposure. Dosimeters are available in many different variants, ranging from small units submitted for post-analysis to digital instruments that log and warn the user momentarily.
Read more about radiation


Daniel Gustafsson
Sales - Instrument
+4631 336 90 04
daniel.gustafsson@scantecnordic.se

Ranger 

The instrument offers maximum performance in a flexible and robust instrument for measuring radiation and detecting radiation.

Frisker

User-friendly and flexible instrument for radiation control. Ergonomically designed to easily control eg objects or people.

GammaRAE II Responder

Fast gamma ray detector and dose meter in a single instrument. Especially developed for rescue and security forces. 

Ranger EXP

Especially designed with an external probe for people who perform measurements in tough environments.

Area Monitor

Safe and reliable area monitoring for facilities and laboratories. Robust, flexible and user-friendly.
 

DoseRAE2

Compact and smooth digital dosimeter that measures gamma and x-ray radiation. The display shows the dose and dose rate in real time. 

Monitor 200

Radiometers for alpha, beta, gamma and x-rays. The display shows CPM, CPS, μSv / hr, mR / hr or accumulated detection

Sentry EC

Radiation Alert® Sentry EC, a personal dose meter for X-rays or gamma radiation radiation workers.

Would you like more info?

Information about Radiation

When measuring radiation or radioactivity use a detector or a dosimeter. Detector is used to search for areas or warnings for radiation. (See above for Ranger) Dosimeters are used to log and alert for personal exposure. Dosimeters are available in many different variants, ranging from small tiles submitted for post-analysis to digital instruments that log and warn the user momentarily.

Highest effective dose - 50mSv for one year. SSMFS 2008: 51
At the same time, a maximum effective dose of 100 mSv applies over a five-year period.

Ranger our best seller, is used in many different applications.

 • Surface test - Check if surfaces are contaminated by radioactive materials
 • Detection Radionuclides - Detection of Low Energy Radionuclides
 • Accelerators & X-ray protection - check leakage
 • Industrial sensors - Control of moisture, density and level sensors containing Cesium-137 or Cobalt-60.
 • Finding Radiation Sources - Finding an area to find sources of radiation
 • Scrap Metal recycling - Checking incoming metal scrap Contamination -
 • Search for contamination on packages, equipment, people, etc.

Doserate - The dose is measured per unit of time in e.g. mSv / hour. Dosrate provides a measure of the radiation's density.

Absorbed dose - Used to assess the risk of biochemical changes in different tissues. The concentration of energy absorbed in tissues after exposure of ionizing radiation.

Equivalent dose - Used to assess the amount of biological damage you can expect from the absorbed dose. (Different types of radiation have different damaging properties)

Effective dose - Used to assess any long-term effects that may occur in the future. It is a calculated value measured in mSv which takes three factors into consideration.

 1. The absorbed dose to all organs in the body 
 2. The relative radiation level of the radiation type
 3. The sensitivity of each organ to radiation.


Radioactive radiation - is actually an incorrect term. Radioactive decay releases ionizing radiation.

Ionizing radiation - radiation with sufficiently high energy to extinguish electrons from atoms and create ions. Ionization occurs when electrons are pushed out of the atomic electron shell and create a positively charged atom. Because cells and especially the cells DNA can be damaged by ionization, there is an increased risk of developing cancer when exposed to ionizing radiation.

Alpha radiation - or α-radiation comes from radioactive decay and are alpha particles composed of Helium nuclear cores, two protons and two neutrons. Alpha radiation is also ionizing radiation.

Beta radiation - or β radiation is also ionizing radiation of beta particles and comes from radioactive beta decay. The beta particles consist of electrons and / or positrons.

Gamma radiation - or γ radiation is ionizing radiation that consists of photons, so-called photon radiation. Within radiology and dosimetry, gamma radiation is defined as electromagnetic radiation. High energy photo radiation is classified as gamma radiation and low energy photon radiation classed as X-rays. Gamma radiation is the type of radiation that has the greatest penetration.

Information om strålning

När man skall mäta strålning eller radioaktivitet använder man en detektor eller en dosimeter.
Detektor används för att söka av områden eller varna för strålning. (Se nedan om InspectorUSB)
Dosimeter används för att logga och varna för personlig exponering. 
Dosimetrar finns i många olika varianter, allt från små brickor som skickas in för efteranalys till digitala instrument som loggar och varnar användaren momentant.

Högsta effektiva dos - 50mSv under ett år. SSMFS 2008:51
Samtidigt gäller även högst 100 mSv effektiv dos under en femårs period. 

InspectorUSB som är vår storsäljare används inom många olika användningsområden.

 • Stryktest – Kontrollera om ytor är kontaminerade av radioaktiva material
 • Detektion Radionuklider – Detektion av radionuklider med låg energi
 • Acceleratorer & Röntgenskydd – kontrollera läckage
 • Industriella givare – Kontroll av fukt-, densitet- och nivågivare som innehåller Cesium-137 eller Kobolt-60.
 • Hitta strålkällor – Söka av ett område för att hitta källor till strålning
 • Personskydd
 • Metallåtervinning – Kontroll av inkommande metallskrot
 • Kontamination – Sökning efter kontaminering på paket, utrustning, människor mm. 

Dosrat – kallas ibland doshastighet. Dosen mäts per tidsenhet i t.ex. enheten mSv/timme. Dosrat ger ett mått på strålningens itensitet.

Absorberad dos – används för att bedöma risken för biokemiska förändringar i olika vävnader. Koncentrationen energi som absorberas i vävnader efter exponering av joniserande strålning.

Ekvivalent dos – används för att bedöma hur stor biologisk skada man kan förvänta sig ifrån den absorberade dosen. (Olika typer av strålning har olika skadande egenskaper)

Effektiv dos – används för att bedöma eventuella långtidseffekter som kan uppkomma i framtiden. Det är ett beräknat värde mätt i mSv som tar tre faktorer i beräkning.

 1. Den absorberade dosen till alla organ i kroppen
 2. Den relativa skadenivån av strålningstypen
 3. Känsligheten för varje organ mot strålning

Radioaktiv strålning – är egentligen ett felaktigt begrepp. Radioaktivt sönderfall avger joniserande strålning.  

Joniserande strålning – strålning med tillräckligt hög energi för att slå ut elektroner ur atomer och skapa joner. Jonisering sker när elektroner skjuts ut ur atomens elektronskal och skapar en positivt laddad atom. Eftersom celler och speciellt cellernas DNA kan ta skada av jonisering så får man en ökad risk för att utveckla cancer vid exponering av joniserande strålning.

Alfastrålning – eller α-strålning kommer från radioaktivt sönderfall och är alfapartiklar som består av atomkärnor från Helium, två protoner och två neutroner.  Alfastrålning är också joniserande trålning.

Betastrålning – eller β-strålning är också joniserande strålning av betapartiklar och kommer från radioaktivt betasöderfall.  Betapartiklarna består av elektroner och /eller positroner.Gammastrålning – eller γ-strålning är joniserande strålning som består av fotoner, så kallad fotonstrålning. Inom radiologi och dosimetri definieras gammastrålning som elektromagnetisk strålning. Fotonstrålning med hög energi klassas som gammastrålning och fotonstrålning med låg energi klassas som röntgenstrålning. Gammastrålning är den typ av strålning som har störst genomträngning.