sidhuvud-mobil

EcoSEC Elite GPC System

EcoSEC Elite GPC-system är ett dedikerat GPC-instrument utvecklat för snabb polymeranalys med låg dödvolym för förbättrad upplösning och noggrannhet vid bestämning av molekylviktsfördelning.

Systemet ger möjlighet till snabbare analystid och lösningsmedelsbesparing tack vare låg dödvolym som möjliggör användning av semimikro-kolonner (ID 4.6 mm). Systemvolymen för ett EcoSEC Elite GPC-system (<20 μL) är mindre än hälften jämfört med konventionella GPC-system.

BroschyrMattias Arvidsson
Applikationskemist
Tel: 031 336 90 06
E-post Mattias

  • EcoSEC Elite GPC-system innehåller två av varandra oberoende pumpar för mellan 0.01 ‑ 2.0 mL/min. Huvudpumpen levererar lösningsmedel till den analytiska kolonnen. En identisk sekundär pump levererar samma lösningsmedel via en referenskolonn till referenscellen för brytningsindexdetektorn. Pumparna är temperaturkontrollerade genom att de är monterade i en ugn, vilket ger utmärkt flödesprecision oavsett förändringar i omgivande temperatur.
  • Autosamplern klarar upp till 100 prover och injektionsvolymer från 1 – 1500 µL.
  • Som tillval finns en kolonnväxlarventil för att kunna välja mellan två olika kolonnuppsättningar vid analys. Med denna kan systemets sekundära pump användas för ekvilibrering av en andra kolonnuppsättning samtidigt som den första kolonnuppsättningen används för analys och vice versa.
  • Kolonnugnen kan styras från 10°C över rumstemperatur upp till 60°C. Den har plats för upp till 8 st kolonner (7.8 mm ID × 30 cm).
  • Brytningsindex-detektorn har en dubbelsidig flödescell som ger oöverträffad baslinjestabilitet, se mer info nedan.
  • En variabel UV-detektor finns som tillval, för en våglängd mellan 195 och 350 nm.
  • Systemet kan styras via tryckknapparna på kontrollpanelen eller via EcoSEC mjukvara som tillval.
  • EcoSEC Elite GPC-system tillåter enkel anslutning för multidetektorkonfigurationer. Som tillval finns Tosohs LenS3 MALLS detektor. Även extern ljusspridnings- och viskometerdetektor kan kopplas till systemet.
  • Provupparbetningssystem finns som tillval, för 40 - 220°C. I denna kan man lösa upp och filtrera upp till 24 prover, vilket förbättrar effektiviteten i arbetsflödet.

RI-design med dubbelsidig flödescell

EcoSEC Elite-systemets RI-detektor har en unik flödescell med två sidor (provsida och referenssida) för två flöden från två pumpar. Provpumpen pumpar lösningsmedel från eluent-behållaren genom autosamplern, den analytiska kolonnen och provsidan av RI-cellen. På motsvarande sätt pumpar referenspumpen eluenten genom en referenskolonn och RI-cellens referenssida.

Den unika flödescellen resulterar i utmärkt baslinjestabilitet och reducerad baslinjedrift. I en konventionell RI-detektor kommer brytningsindexet för den stillastående eluenten på referenssidan långsamt att åldras och de två fotodioderna kommer inte längre att ge lika bakgrundssignaler. Exempelvis förändras brytningsindexet för THF långsamt med tiden på grund av att det bildas peroxidrelaterade föreningar, vilket resulterar i baslinjedrift. Designen med dubbla sidor i flödescellen kompenserar för förändringarna i brytningsindex för eluenten genom att kontinuerligt pumpa samma lösningsmedel genom referensen som genom den analytiska flödesvägen.

En annan fördel med den dubbelsidiga flödescellen är snabb baslinjestabilitet när instrumentet startas. En stabil baslinje kan uppnås genom att endast pumpa 50 mL genom instrumentet. Dessutom kan eluenten från referenssidan återanvändas till lösningsmedelflaskan.

Reproducerbarhet och låg dödvolym

Molekylviktsbestämningen kan påverkas av förändringar i omgivande miljö och mättekniska förhållanden. I allmänhet är dessa variationer resultatet av en eller flera faktorer, inklusive baslinjedrift samt injektionens och flödets reproducerbarhet. Förutom att kontrollera kolonnens temperatur, har EcoSEC Elite GPC-systemet även temperaturkontroll för båda pumparna, degassern och kapillärer, vilket ger EcoSEC Elite GPC-systemet topp-prestanda.

Minimal bandbreddning krävs för att dra full nytta av GPC-kolonner med högsta effektivitet. EcoSEC Elite GPC-systemet är konstruerat för att minimera systemets dödvolym, bland annat genom en låg slagvolym på pistongpumparna och en liten 2.5 µL RI-flödescell. Semimikro-konstruktionen möjliggör användning av GPC-kolonner med mindre innerdiameter (ID 4.6 mm) och kortare längder (L 15 cm).

Med en 4.6 mm ID × 15 cm kolonn kan analystiden reduceras till hälften jämfört med en konventionell kolonn (7,8 mm ID × 30 cm) och mängden förbrukat lösningsmedel reduceras till en sjättedel.

Läs mer om LenS3 MALS detektorn och provupparbetningssystemet nedan:

LenS3 Multi-Angle Laser
Light Scattering Detector

 

Värmeblock med skakfunktion
- Provupparbetningssystem för polymeranalys