sidhuvud-mobil

EcoSEC High Temperature GPC System

Vissa polymeranalyser, såsom för polyolefiner, kräver ett system som klarar höga temperaturer och samtidigt ger pålitliga, reproducerbara resultat i ett användarvänligt och säkert instrument.

EcoSEC HT GPC-systemet uppfyller alla dessa krav och är ett kompakt, ”allt-i-ett”-system för upp till 220°C som kan användas för både konventionella kolonner såväl som semi-mikrokolonner (ID 4.6 mm). Hela systemet inklusive behållaren för lösningsmedel är termostaterat och kompatibelt med alla lösningsmedel för GPC.

De termostaterade dubbla pumparna och ”dual flow” RI-tekniken ger systemet en mycket stabil baslinje.

Broschyr

VideoMattias Arvidsson
Applikationskemist
Tel: 031 336 90 06
E-post Mattias

 • Lösningsmedelshållaren på EcoSEC HT GPC-systemet håller lösningsmedlet vid en konstant temperatur på 40° C för att förhindra frysning.
 • Systemet kan styras och programmeras via kontrollpanelen eller EcoSEC mjukvaran som är inkluderad vid köp av ett EcoSEC HT system. Mjukvaran erbjuder ett funktionellt gränssnitt för instrumentkontroll, datainsamling och rapportgenerering.
 • Temperaturkontrollerad degasser och auto purge enhet som sparar tid vid byte av lösningsmedel.
 • Systemet har två av varandra oberoende pumpar för mellan 0.1 - 2.0 mL/min och upp till 150 bars mottryck. Huvudpumpen levererar lösningsmedel till den analytiska kolonnen. En identisk sekundär pump levererar samma lösningsmedel via en "referenskolonn" till referenscellen för brytningsindexdetektorn. Pumparna är temperaturkontrollerade genom att de är monterade i en ugn, vilket ger utmärkt flödesprecision oavsett förändringar i omgivande temperatur.
 • Autosampler för upp till 24 prover i 10 mL vialer, injektionsvolym mellan 10 - 500 µL (beroende på provloopens storlek).
 • Som tillval finns en kolonnväxlar-ventil för att kunna välja mellan två olika kolonnuppsättningar vid analys. Med denna kan systemets sekundära pump användas för ekvilibrering av en andra kolonnuppsättning samtidigt som den första kolonnuppsättningen används för analys och vise versa.
 • Kolonugnen kan styras från 40°C - 220°C. Den har plats för upp till 8 st kolonner (7.8 mm ID × 30 cm). Dörren till kolonnugnen låses automatiskt vid höga temperaturer för att man inte av misstag ska råka öppna den under analys.
 • Brytningsindex-detektorn har en dubbelsidig flödescell som ger oöverträffad baslinjestabilitet, se mer info nedan.
 • EcoSEC HT GPC-systemet tillåter enkel anslutning för multidetektorkonfigurationer. Som tillval finns Tosoh’s LenS3 MALLS detektor. Även extern ljusspridnings-, viskometerdetektor samt alternativ för FT-IR-analys kan kopplas till systemet.
 • Systemet är CE-certifierat och uppfyller standarder såsom UL 61010-1 och FDA 21 CFR part 11.
 • Provupparbetningssystem finns som tillval, för 40 - 220°C. I denna kan man lösa upp och filtrera upp till 24 prover, vilket förbättrar arbetsflödeseffektiviteten.

RI-design med dubbelsidig flödescell

EcoSEC HT Systemets RI-detektor har en unik flödescell med två sidor (provsida och referenssida) för två flöden från två pumpar. Provpumpen pumpar lösningsmedel från eluent-behållaren genom autosamplern, den analytiska kolonnen och provsidan av RI-cellen. På motsvarande sätt pumpar referenspumpen eluenten genom en referenskolonn och RI-cellens referenssida.

Den unika flödescellen resulterar i utmärkt baslinjestabilitet och reducerad baslinjedrift. I en konventionell RI-detektor kommer brytningsindexet för den stillastående eluenten på referenssidan långsamt att åldras och de två fotodioderna kommer inte längre att ge lika bakgrundssignaler. Exempelvis förändras brytningsindexet för THF långsamt med tiden på grund av att det bildas peroxidrelaterade föreningar, vilket resulterar i baslinjedrift. Designen med dubbla sidor i flödescellen kompenserar för förändringarna i brytningsindex för eluenten genom att kontinuerligt pumpa samma lösningsmedel genom referensen som genom den analytiska flödesvägen.

En annan fördel med den dubbelsidiga flödescellen är snabb baslinjestabilitet när instrumentet startas. En stabil baslinje kan uppnås genom att endast pumpa 50 mL genom instrumentet. Dessutom kan eluenten från referenssidan återanvändas till lösningsmedelflaskan.

Reproducerbarhet för retentionstid och molekylviktsbestämningar

EcoSEC HT GPC-systemet har fyra oberoende värmeelement (för i pump, kolonnugn, autosampler och RI-detektor) som upprätthåller en konstant temperatur inom intervallet 40 ° C till 220 ºC. Detta gör att pumparna kan leverera exakt samma flödeshastighet under alla mobilfasförhållanden, vilket förbättrar baslinjestabiliteten. De flesta HPLC-pumpar kompenserar inte för volymförändringar som funktion av temperaturen.

Autosamplaren i EcoSEC högtemperatur GPC-systemet har temperaturkontrollerat aluminiumblock och är oberoende av pumpens ugn och kolonnugnen.

Konstant kolonntemperatur och temperaturkontrollerad RI-detektor hjälper vidare till att säkerställa en stabil baslinje samt reproducerbara retentionstider (Figur A) och molekylviktsbestämningar (Figur B).

Läs mer om LenS3 MALS detektorn och provupparbetningssystemet nedan:

LenS3 Multi-Angle Laser
Light Scattering Detector

 

Värmeblock med skakfunktion
- Provupparbetningssystem för polymeranalys