Menu
Sum items
0.00 kr

Bullerdosimeter

Bullerdosmätning är en viktig metod för att bedöma och kontrollera ljudnivåer på arbetsplatser och säkerställa att de inte överskrider de fastställda gränsvärdena enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2005:16. Dessa föreskrifter syftar till att skydda arbetstagarnas hörsel och minska risken för hörselskador på grund av arbetsrelaterat buller.

Bullerdosmätning innebär att ljudnivån på arbetsplatsen mäts med hjälp av en bullerdosimeter. Resultaten från mätningarna används sedan för att bedöma om åtgärder behöver vidtas för att minska bullernivån och skydda arbetstagarnas hörsel.

Enligt AFS 2005:16 finns det olika gränsvärden för bullerexponering på arbetsplatser. De viktigaste gränsvärdena är:

  1. Det dagliga ekvivalentljudnivå (LAEQ,d): Detta är den genomsnittliga ljudnivån under en arbetsdag, mätt i decibel (dB) A-vägt. Insatsvärdet och gränsvärdet ligger på 80 respektive 85 dB(A). Om den dagliga ljudnivån överstiger detta gränsvärde krävs bullerdämpande åtgärder.
  2. Maximal ljudnivå (LAmax): Detta är den högsta ljudnivån som uppmäts under arbetsdagen. Gränsvärdet är 115dB(A) 
  3. Peakljudnivå (LCpeak): Detta är den högsta impulsljudnivån som uppmäts under arbetsdagen. Gränsvärdet är 135 dB(C)

Att följa AFS 2005:16 och genomföra bullerdosmätningar är avgörande för att säkerställa att arbetsplatser är säkra för de anställda och att riskerna för hörselskador minimeras. Om mätningarna visar att gränsvärdena överskrids, måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska bullernivån, såsom att erbjuda hörselskydd, begränsa exponeringstiden eller implementera bullerdämpande teknik och arbetsmetoder. Detta hjälper till att skapa en sund och trygg arbetsmiljö där hörselhälsan hos de anställda kan bevaras.

Larson Davis bullerdosimeter Spartan 730 är en trådlös bullerdosimeter som används för att mäta personlig bullerexponering i arbetsmiljö. Spartan 730 är utformad för att göra bullerdosmätningar enkla och snabba. Gör inställningar och styr dosimetern direkt från mobilappen Larson Davis AtlasTM.