sidhuvud-mobil

PetroFlag

Instrument och reagenser för mätning av petroleumprodukter i mark. PetroFlag mäter den totala halten tyngre kolväten i marken och är ett viktigt komplement till PID vid markundersökningar och marksanering.

Kataloger
PetroFlag