Meny
Summa varor
0,00 kr
Integritetspolicy

Scantecs Integritetspolicy

Scantec Nordic AB, org.nr 556184-1999, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, kontaktuppgifter, företag och befattning.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

  • Anordna möten, seminarier, utbildningar och mässor
  • Tillhandahålla värdefull information till dig och ditt företag
  • Information och marknadsföring inom ramen för vår verksamhet

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att vi ska ha möjlighet att nå ut till personer som arbetar på företagen.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för information och marknadsföring om vår verksamhet enligt ändamålen ovan. Information och marknadsföring kan komma att skickas ut om produkter, utbildningar och mässor samt för information inom ramen för vår verksamhet, t.ex. nyhetsbrev. Informationen kan komma per post eller e-post fram till dess att du invänder mot att få information och marknadsföring från oss.
Inhämtning av personuppgifter
Personuppgifter inhämtas via personliga kontakter såsom e-post, beställningar, kundbesök, mässor och kurser.

Tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Scantec Nordic. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden/underbiträden, till exempel våra IT- och systemleverantörer så som Optinet och Paloma.

Skydd av personuppgifter

Vi och i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system.

Gallring av personuppgifter

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Personuppgifter som vi behandlar för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning behandlar vi under den tid som respektive företag är aktivt och så länge som du arbetar hos företaget.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon 031 336 90 00 eller e-post

Denna integritetspolicy fastställdes av Scantec styrelse 14 maj 2018.