sidhuvud-mobil

Processmaterial – Mixed Mode

Mixed Mode-kromatografi (MMC) eller multimodal kromatografi avser kromatografiska metoder som använder mer än en form av interaktion mellan den stationära fasen och målmolekylerna för att uppnå separation. Mixed-Mode processmedia erbjuder nya selektiviteter och/eller andra egenskaper såsom en högre salttolerans än traditionella kromatografimedia.

Tillämpningar

Mixed Mode processmedia kan användas för rening i capture-steg av cellfria cellodlings-supernatanter vid höga saltkoncentrationer, men lämpar sig även för intermediate- och polishing-steg, till exempel för rening av mAb-aggregat.

Ca++Pure-HA®

Ca++Pure-HA®, Hydroxyapatit – effektiv rening för att bli av med mAb-aggregat.
Prisvärt material för upprening av biomolekyler i process skala. Ca++Pure-HA är ett sfäriskt, poröst material av kristallin hydroxyapatit.
 
Används framförallt för upprening av monoklonala och polyklonala antikroppar, inklusive IgG, IgA, IgM, antikroppsfragment, fosforproteiner, och separation av enkel-strängat och dubbel-strängat DNA.

CA++PURE-HA® är ett bra val för vidare upprening av mAb prover efter Protein A rening för att ta bort dimerer och större aggregat pga dess höga effektivitet.

Separationen sker genom flera olika interaktioner mellan CA++PURE-HA® materialet och biomolekylerna så som svag anjonbyte och metall affinitet med kalcium, katjonbyte med fosfat och väte-bindning med hydroxylgrupper.

TOYOPEARL MX-Trp-650M

TOYOPEARL MX-Trp-650M är ett mixed mode processmedia med hög kapacitet. Det har tryptofan som den aktiva liganden bundet till hydroxylerade polymetakrylpartiklar. Aminosyran tryptofan har både svagt katjonbytande egenskaper genom dess karboxylgrupp och hydrofoba funktionella grupper. Materialets selektivitet kan justeras genom kontroll av bindnings- eller eluerings-pH, jonstyrka, salttyp och tillsatser. Detta multimodala processmedia behåller sin dynamiska bindningskapacitet även vid förhöjd salthalt i buffertar eller odlings-supernatant.

Förutom snabb bindnings- och elueringskinetik (se figur), minimerar TOYOPEARL MX-Trp-650M mängden vatten som behövs för att antingen späda odlingssupernatanten innan bindning i capture-steget eller för eluering längre nedströms i processen, vilket leder till mindre produktvolymer att hantera.

TOYOPEARL MX-Trp-650M behåller sin höga dynamiska bindningskapacitet även efter tuffa CIP-förhållanden med 0.5 M NaOH.

Vanliga applikationer inkluderar separation av aggregat och monomer i mAb-polishing steg.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias