Meny
Summa varor
0,00 kr

Wellington Laboratories - Standarder för Miljöapplikationer

Wellington Laboratories Inc. grundades 1980 och syntetiserar och säljer högkvalitativa referensstandarder för miljöanalyser inklusive kalibreringsstandarder för flertalet certifierade metoder. Wellington erbjuder ett stort utbud av nativa och mass-inmärkta referensstandarder. I sortimentet finns bland annat bromerade flamskyddsmedel, polybromerade difenyletrar (PBDE) och perfluorerade ämnen så som PFAS och PFC, liksom klorerade dibenzo-p-dioxin (PCDD) och dibenzofuran (PCDF). Många av dessa finns i sortimentet både som nativa och som mass-inmärkta analoger.

Wellington erbjuder också ett stort sortiment av nativa och mass-inmärkta PAH och PCB kongener. För PCB finns också alla de kongener som har blivit identifierade som "dioxin-lika" med avseende på toxicitet (toxicological activity).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Nya produkter!

UV-328, nativ och mass-inmärkt
UV-328 är en UV-absorbent som tillsätts i färg och plast för att motverka skador från UV-ljus, så som nedbrytning och missfärgning. UV-328 förlänger livslängden för plastprodukter i utomhusmiljöer som exponeras för UV-strålning från solljus genom att absorbera och skingra UV strålningen och förhindra att den komma åt och skadar polymererna.
UV-328 används i allt från billacker till livsmedelsförpackningar, vilket gör plastavfall och annat skräp till potentiella källor för miljöföroreningar. I flera studier har UV-328 identifierats i luft, vatten, jord och biota, inklusive i människor. UV-328 har kopplats till lever- och njurskador.
>> Native and Mass-Labelled UV-328 Reference Standards.pdf

Uppdaterade PFAS lösningar / blandningar för U.S. EPA metoder
Flera amerikanska EPA-metoder som används för analys av PFAS (t.ex. 533, 537.1 och 8327) rekommenderar kvantitativa standarder som innehåller blandningar av grenade och linjära isomerer på grund av observerade skillnader i respons. För att underlätta analysen av dessa föreningar har Wellington uppdaterat nuvarande sortiment av PFAS-referensstandarder till att inkludera EPA-533APDS, EPA-537APDS och EPA-8327STK. Dessa blandningar innehåller tidigare icke tillgängliga kvantitativa isomera blandningar av PFOA och PFNA, samt FOSA för EPA-8327STK, men är i övrigt identiska med befintliga EPA-533PAR, EPA-537PDS-R1 respektive PFAC-24PAR-produkter.
>> Updated PFAS Solution Mixtures for US EPA Methods.pdf

Nativa PFAS Mix för U.S. EPA 1633
I juli 2023 släppte U.S. EPA det fjärde utkastet till metod 1633, en metod som möjliggör kvantifiering av upp till 40 per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) i olika matriser. I och med detta har Wellington släppt en ny nativ PFAS-mix, EPA-1633STK, som innehåller PFAS-isomerer, för kvantitaiva analyser, som tidigare inte var kommersiellt tillgängliga. EPA-1633STK kan spädas och/eller kombineras med befintliga MPFAC-HIF-ES och MPFAC-HIF-IS produkter för att uppnå de kalibreringslösningar som rekommenderas i metoden.
>> Native PFAS Solution Mixture for US EPA Method 1633.pdf

PFAS Mix av Linjära och Grenade isomerer
Wellington har tagit fram nya referenser för kvantitativa isomera blandningar av både PFOA (br-POFA) och PFNA (br-PFNA) för användning i metoder av typen U.S. EPA 1633, 533 och 537.1. Alla isomera blandningar som listas nedan innehåller den linjära isomeren samt mono-trifluorometyl och di-trifluorometyl grenade isomerer i förhållanden som matchar tekniska material så nära som möjligt, men med en total kemisk renhet på mer än 98%.
>> PFAS Mixtures of Linear and Branched Isomers.pdf

Ultra-kortkedjiga PFAS
Ultra-kortkedjiga perfluoralkyl- och polyfluoroalkylsubstanser (PFAS) är mycket polära, och resulterar ofta i dålig kromatografi på grund av deras begränsade retention i RP. Detta kan ibland begränsa i vilken utsträckning de finns med i urvalet av analyter till specifika metoder.
Wellington har utökat sin produktlinje av PFAS till att omfatta certifierade referensstandarder för ultra-kortkedjiga perfluoralkylkarboxylsyror och perfluoralkansulfonater. Varje ny produkt karakteriserades med hjälp av en analysmetod utformad specifikt för ultra-kortkedjig PFAS.
>> Ultrashort-Chain PFAS.pdf

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

PCDD/PCDF - klorerade dibenzo-p-dioxin (PCDD) och dibenzofuran (PCDF)
Wellington tillverkar ett stort urval av nativa och mass-inmärkta klorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) och klorerade dibensofuraner (PCDF).

I sortimentet finns också flertalet färdigpreparerade blandningar/referenslösningar med PCDD och PCDF kongener. Dessa används för att bestämma upplösningen och retentionstidsfönstret på GC för dessa grupper av PCDD och PCDF kongener. FÖR PCDD och PCDF finns också flerpunkts kalibreringslösningar för optimal anpassning av kalibreringen till förväntade nivåer av föroreningar.

 

PCB Polyklorerade Bifenyler
Kloreringen av bifenyler leder till komplexa blandningar från monoklor till decaklor-bifenyler. Trots att 209 olika PCB-kongener teoretiskt är möjliga finns det bara cirka 150 i industriella blandningar och som också kan återfinnas i miljön.

Vissa PCB-kongener anses vara mer giftiga än andra och identifieras i gruppen "dioxinliknande" av WHO. Av denna anledning finns det analytiska metoder som endast riktar sig mot dessa, medan andra metoder fokuserar på de viktigaste PCB-kongenerna i de industriella blandningarna. Det finns också metoder som adresserar båda grupperna av PCB-kongener.

Analyser av markör-PCB:er (kongener som är vanligast i tekniska blandningar) och de "dioxinliknande" PCB-kongenerna utförs idag rutinmässigt på många laboratorier. Analyser av specifika PCB-kongener är också mycket viktiga eftersom kommersiella PCB:er kan variera i sammansättning och från batch till batch och kan även förändras när de åldras.

Wellington tillverkar ett stort antal olika kalibrerings-kit och standardlösningar för analys av PCB-kongener. I sortimentet finns flerpunkts kalibreringslösningar för analys av de 12 PCB:er, klassade som "dioxinliknande", samt PCB-170 och PCB-180.

I sortimentet finns också referenslösningar med 82 nativa PCB-kongener, inklusive de "dioxinliknande" PCB:erna. Sammansättningen i denna lösning har valts ut specifikt baserat på de kongener som återfinns i de kommersiella blandningarna, Aroclor.

Wellington har också ett mycket omfattande sortiment av mass-inmärkta (13C) PCB-kongener, inklusive de 12 "dioxinliknande" PCB:er och de mer förekommande kongener som finns i kommersiella blandningar och som återfinns i miljön.

 

Halgenererade Flamskyddsmedel - och relaterade ämnen
Det finns många utmaningar i samand med kemin, toxikologin och analys av bromerade flamskyddsmedel (BFR) såväl som klorerade och icke-halogenererade föreningar som används som flamskyddsmedel (FR).

Detta forskningsområde fortsätter att växa allteftersom ytterligare flamskyddsmedel identifieras i miljön och vissa bromerade flamskyddsmedel fasas ut och ersätts med nya föreningar. Wellington följer löpande utvecklingen inom detta område för att kunna tillhandahålla referensstandarder för nya kommersiella flamskyddsmedel och föroreningar genererade av dem.

Sedan 2012 har Weelington tagit fram ett antal nya referensstandarder för flamskyddsmedel, såsom:

 • Blandningar av nativa och mass-inmärkta Hexabromocyklododekan (HBCD)
 • Nativa experimentella flamskyddsmedel (EFRs)
 • Nativa och mass-inmärkta organophosphorus ämnen
 • 2-Etylhexyl-d17-2,3,4,5-tetrabromo(13C)bensoat (MEHTBB) och Bis(2-Etylhexyl-d17)tetrabromol(13Cphtalate (MBEHTBP)

Detta avsnitt inkluderar också föreningar relaterade till Halogenererade flamskyddsmedel/HFR som skapas genom metabolism, förbränning eller andra processer, såsom:

 • Nativa och mass-inmärkta PBDDs
 • Nativa PBDFs
 • Blandade Br/Cl Dioxiner och Furaner
 • Nativa och mass-inmärkta Bromofenoler

 

Perfluorerade ämnen
PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier. Dessa används som ytbehandling i många produkter såsom kläder, skor, matförpackningar och stekpannor. De finns även i bransdkum, skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik. FAS tillhör en ämnesgrupp som "svårnedbrytbara persistenta miljögifter" och de misstänks orsaka flera negativa hälsoeffekter.

Det finns mer än 4500 olika PFAS-ämnen, bland dessa ingår även de mer kända substanserna PFOS och PFOA. Förekomsten av PFAS-ämnen i vår miljö och våra livsmedel är ett ökande problem.

PFAS-substansernas unika egenskaper orsakar en mängd analytiska utmaningar som kräver användning av nativa och mass-inmärkta standarder vid analys av dessa.

Wellington började syntetisera perfluorerade föreningar 2004 och har sedan dess, regelbundet lagt till nya nativa och mass-inmärkta standarder i sortimentet. Idag erbjuder Wellington ett stort urval av nativa och mass-inmärkta per- och polyfluorerade föreningar, såsom:

 • Perfluoroalkanesulfonates (PFAS)
 • Perfluoroalkylcarboxylic acids (PFCA)
 • Perfluorooctanesulfonamides (FOSA)
 • Perfluorooctanesulfonamidoethanols (FOSE)
 • Perfluorooctanesulfonamidacetic acids (FOSAA)
 • Fluorinated Telomer Alcohols (FTOH)
 • Fluorinated Telomer Acids (FTA)
 • Fluorinated Telomer Sulfonates (FTS)
 • Unsaturated Fluorinated Telomer Acids (FTUA)
 • Perfluoroalkylphosphonic Acids (PFAPA)
 • Perfluoroalkylphosphinic Acids (PFPi)
 • Polyfluorinated Phosphate Esters (PAPs and SAmPAP)
 • Fluorinated Telomer Acrylates and Acetates (FTAcr och FTOAc)

Under 2020 lanserades nya krav i EU för analys av dricksvatten för per- och polyfluoroalkyl-ämnen, PFAS (5813/20). Detta krav inkluderar 2st nya substanser; Natrium perfluoro-1-undecanesulfonat (L-PFUdS) och Natrium perfluoro-1-tridecaesulfonat (L-PFTrDS). Dessa två finns nu i Wellingtons sortiment. För denna metod finns också en blandning (EU-5813-NSS) som innehåller alla PFAS listade i EUs dricksvatten direktiv (5813/20).

 

Övriga produkter
I Wellingtons sortiment finns även följande produkter:
PAH Calibration Sets; and Native and Mass-Labelled Support Solutions
Chlorinated Biphenylols (HO-PCBs): Native and Mass-Labelled Individuals, Mass-Labelled Solution/Mixture
Methoxy Chlorobiphenyls (MeO-PCBs); Native and Mass-Labelled Individuals and Solution/Mixtures
Chlorinated Biphenylenes (PCBPs); Native and Mass-Labelled
Triclocarban; Native and Mass-Labelled
Triclosan and Methyl Triclosan; Native and Mass-Labelled and Chlorinated Derivatives
Tris(4-chlorophenyl) Methane and Methanol; Native and Mass-Labelled
Chlorinated Naphthalenes (PCNs); Native Individuals and Solution/Mixtures
Chlorinated Diphenyl Ethers (PCDEs); Native and Mass-Labelled Methylated/Chlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans
Chlorobenzene and Chlorophenol Solution/Mixtures; Native and Mass-Labelled
Chlorobenzens and Chlorophenols; Mass-Labelled
Melamine and Cyanuric Acid; Native and Mass-Labelled
Bisphenol A and Native Bisphenol Analogues; Native and Mass-Labelled
Tetrachlorodibenzothiophenes; Native and Mass-Labelled
Halogenated Carbazoles; Native and Mass-Labelled