sidhuvud-mobil

LC Detektorer Sedex – Evaporative Light Scattering Detector

Evaporativa ljusspridningsdetektorer (ELSD) tillhandahåller en universell detekteringsteknik för vätskekromatografi och superkritisk vätskekromatografi.
I princip kan alla föreningar som är mindre flyktiga än den mobila fasen detekteras och tekniken är inte beroende av närvaron av kromofor, elektroaktiv grupp etc. Tekniken är därför extremt användbar för att få den fullständiga bilden av komplexa prover. Detektorsvaret är direkt relaterat till massan av den eluerade föreningen. Därför ger tekniken liknande responsfaktorer för molekyler med nära strukturer vilket kan förenkla kvantifiering när standarder inte är kommersiellt tillgängliga.
 
Med ELSD kan gradienteluering användas för att optimera separationen, eftersom mobilfasen avlägsnas före detektering. Med ELS-detektering kan ett brett spektrum av modifierare användas, såsom AcONH4, AcOH, HCOONH4, HCOOH, CO3NH4, TFA, HFBA eller N(C2H5)3 lätt användas för separering av komplexa prover.
 
Typiska användningsområden innefattar kolhydrater, lipider, ytaktiva ämnen, polymerer men även farmaceutisk screening och små molekyler, såsom aminosyror (utan något derivatisering) eller oorganiska joner (utan behov av någon ytterligare post-kolonn-reaktion). 

Ljusspridningsdetektorer är den mest universella detektorn och mycket användarvänliga. Rekommenderas för både små och stora samt polära till icke polära analyter.
 
Massdetektorer är INTE alltid känsligare än ELSD och responsfaktorerna är mer överensstämmande med en ELSD. En ELSD detektor kräver inte heller någon jonisering.

Sedex Evaporativa ljusspridningsdetektorer använder låg-temperatur evaporation, läs mer om tekniken här

Den senaste generationen SEDEX-detektorer (FP, LC och 100-LT) kan via mjukvarustyrning automatiskt kontrollera signalförstärkningen (SAGA – Sedex Automated Gain Adjustment) utefter olika toppars koncentration, vilket kan ge stort dynamiskt område och högsta möjliga känslighet i samma körning.

SEDEX LT-ELSD 100LT

SEDEX LT-ELSD 90LT

SEDEX LT-ELSD 85LT

SEDEX LT-ELSD 80LT

SEDEX LT-ELSD LC

SEDEX LT-ELSD FP

Nebulisering av mobilfas och separera små droppar från stora droppar

Eluenten från kolonnen blandas med en inert gas och går genom den snäva öppningen hos en nebulisator för att alstra en homogen dimma. Denna fina dimma består av droppar av mobil fas innehållande föreningarna av intresse.

SEDEX LT-tekniken ger separation av droppar som en funktion av deras storlek för att förhindra att större droppar kommer in i avdunstningsröret. Stora droppar skulle kräva högre temperaturer för avdunstning och bidrar till ökat bakgrundsbrus.

Evaporation vid låg temperatur

Förångning av mobilfasen: De eluerade föreningarna och den nebuliserade eluenten går genom ett uppvärmt förångningsrör vid en låg temperatur för att förånga den mobila fasen. Alla SEDEX detektorer är utformade för att förånga mobila faser med höga kokpunkter vid mycket låga temperaturer. Denna unika egenskap minimerar potentialen för avdunstning eller termisk sönderdelning av föreningarna av intresse, och gör SEDEX LT-tekniken ett mer tillförlitligt sätt att upptäcka allt i provet.

Alla Sedex detektorerna har lågtemperaturdrift för att säkerställa att den fantastiska känsligheten tillhandahålls även för halvflyktiga eller termiskt lätta föreningar. Temperaturen på förångningsröret är utan tvekan den mest kritiska parametern vid optimering av detektering. Om temperaturen är för hög kan semi-flyktiga eller termiskt labila föreningar i provet indunstas eller sönderdelas och detekteras inte.
SEDEX detektorer kan förånga lösningsmedel med höga kokpunkter vid låga temperaturer. Som exempel kan SEDEX 90LT fullständigt indunsta en mobil fas bestående av 100% H2O med en flödeshastighet av 1 ml / min vid 32 ° C.

Detektion ljusspridning

Efter att den mobila fasen evaporerats går de fasta partiklarna in i en flödescell som innefattar en ljuskälla och en fotomultiplikator eller en fotodiod. Gas tillsäts (m.h.a. en teknik som kallas Gas Supported Focusing) för att fokusera partiklarna i det optiska huvudet vilket ger förbättrad känslighet och säkerhet. Intensiteten hos ljuset som sprids av partiklarna är direkt relaterat till massan av den eluerade föreningen.

Gasgenerator lämplig för ELSD

X
N2 Tower Plus

Extra ren N2 för GC-bärgas och "make-up"-gas, FTIR, ELSD  och inkubatorer
X
  • Fyra olika kapaciteter; 500, 750, 1 300 och 4 000 ml/min
  • Tillsätt oljefri tryckluft med tryck från 7-10bar
  • Renhet ända upp till 99,999%
  • Visar aktuell tryckställning och systemstatusMattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-postJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-postUlf Johansson
Serviceingenjör
Tel: 031 336 90 19
E-post